Privacy Policy

PRIVACYBELEID WEYS TWEEWIELERS 2020

 

Dit is het privacybeleid van Weys Elektro Siebengewald B.V. (hierna te noemen “Weys Tweewielers”, “wij”, “ons” of “onze”), een bedrijf gevestigd in Nederland op het adres Gochsedijk 110, 5853 AE te Siebengewald. Weys Tweewielers is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12022336. In ons privacybeleid leggen we uit op welke manier we informatie verzamelen, gebruiken en beschermen met betrekking tot de verkoop van onze goederen en diensten. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die volledig in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”).

Soort gegevens en doeleinden

Wanneer u als klant besluit een aankoop te doen of een dienst af te nemen, zijn er enkele persoonsgegevens die wij verwerken om te zorgen dat de koop- of huurovereenkomst goed uitgevoerd kan worden. Ook verwerken wij een aantal van deze gegevens in het klantenbestand met het doel om u in de toekomst ook goed te kunnen helpen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het bijhouden van de onderhoudsgeschiedenis, het uitoefenen van onze garantie of het toesturen van eventuele kortingen.
De gegevens die wij van u kunnen bewaren zijn:
– uw naam;
– adres;
– emailadres;
– telefoonnummer;
– bsn-nummer;
– het gekochte product of de afgenomen dienst;
– verstuurde facturen met bijbehorende gegevens.

Al deze gegevens worden bewaard met het uitvoeren van de koopovereenkomst als legitiem doel.

Camerabeelden

In onze zaak hangen diverse camera’s waarmee wij onze voorraad fietsen, fietsartikelen en andere zaken beveiligen. De toegang tot de beelden is beveiligd en de beelden kunnen alleen worden ingezien door de beveiligingsmaatschappij en de eigenaar van Weys Tweewielers. In onze zaak hangen meerdere signalen om u op onze beveiligingsopnames te attenderen.

Duur van opslag

– Vanwege het feit dat wij verschillende soorten producten en diensten aanbieden, passen hierbij verschillende bewaartermijnen die afhankelijk zijn van het doel.
– Indien u als klant in onze winkel een product koopt, niet zijnde een fiets, dan blijven uw klantgegevens maximaal 2 jaar verzameld en opgeslagen.
– Indien u als klant een product koopt, wel zijnde een fiets, dan blijven uw klantgegevens maximaal 10 jaar verzameld en opgeslagen. Dit vanwege het feit dat wij op onze fietsen 10 jaar garantie bieden.

– Indien u als klant een huurovereenkomst heeft gesloten met betrekking tot een van onze fietsen, dan blijven uw gegevens tijdens de gehele huurperiode bewaard. Deze gegevens zullen bij teruggave, na inspectie van de fiets, direct worden vernietigd.

Uw informatie en rechten

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)

Als klant heeft u recht op overdraagbaarheid van gegevens. Bij Weys Tweewielers vinden we dit niet meer dan normaal, aangezien het om uw eigen gegevens gaat. Dit betekent dat u altijd uw gegevens bij ons kan opvragen, zodat u de mogelijkheid heeft om deze met een door u gewenste partij te delen.

Recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG)

Als klant heeft u het recht van vergetelheid. Dat betekent dat u als klant altijd het recht heeft om ons uw gegevens te laten verwijderen. Indien dit gevolgen zou hebben voor de uitvoering van uw rechten met betrekking tot de koop- of huurovereenkomst, dan zullen wij dit aan u melden. In elk geval zullen uw gegevens worden verwijderd in de volgende situaties:
– als de gegevens niet meer nodig zijn;
– als de toestemming om gegevens te verzamelen is ingetrokken;
– als er bezwaar tegen de verwerking is gemaakt;
– als er sprake is van onwettige verwerking;
– als opslagperioden vervallen;
– als u jonger dan 16 jaar oud blijkt te zijn.

Dit geldt niet voor de gegevens die moeten worden verzameld op een wettelijke basis.

Recht van inzage (artikel 15 AVG)

Als klant heeft u recht van inzage in uw gegevens. Mocht u deze in willen zien, dan kunt u altijd een verzoek doen om inzicht van deze gegevens, zonder daarbij een reden te hoeven geven. Op die manier kunt u bijvoorbeeld controleren of deze informatie juist is. Dit geldt alleen voor de gegevens van de aanvragende klant. Mocht het aan de hand van onze privacybeleid niet voldoende duidelijk zijn hoe wij de persoonsgegevens verwerken, dan kunt u ook hierin aanvullende inzage vragen.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Klanten hebben ook eventueel recht op rectificatie. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat wij onjuiste gegevens van u verwerken. In de praktijk komt dit echter niet vaak voor. Mochten er gegevens zijn die u wilt rectificeren, dan kunt u ons altijd vragen om deze gegevens te corrigeren, aan te vullen of af te schermen. Dit recht kan in de volgende situaties worden gebruikt:
– als de informatie feitelijk onjuist is;
– als de informatie onvolledig of niet relevant is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
– als de informatie anderszins wordt gebruikt in strijd met de wet.

Beperking van verwerking (artikel 18 AVG)

Klanten hebben het recht om een ​​beperking te eisen in de verwerking van hun gegevens, voor zover dit het te dienen doel te buiten gaat.

Recht op een menselijke kijk op beslissingen (artikel 22 AVG)

U verdient als klant menselijke aandacht. Bij Weys Tweewielers wordt daarom in beginsel door middel van een menselijke kijk verwerkt. Indien dit niet het geval is geweest, heeft u alsnog recht op een menselijke kijk of een nieuw besluit gebaseerd op menselijk perspectief.

Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens. Ten gevolge van dit bezwaar stopt Weys Tweewielers de verwerking, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de klant of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Veiligheid

De veiligheid van uw klantgegevens is bij Weys Tweewielers voldoende gewaarbord. We gebruiken redelijke administratieve, logische, fysieke en beheersmaatregelen om je persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofde toegang, gebruik en wijziging. Deze maatregelen zijn bedoeld om een ​​beveiligingsniveau te bieden dat is afgestemd op de risico’s van het verwerken van uw gegevens.

Derden

Weys Tweewielers zal uw gegevens nooit met derden delen, tenzij u hier toestemming voor het gegeven of als het gaat om een wettelijke verplichting.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We zullen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken in reactie op veranderende wettelijke, regelgevende of operationele vereisten. We zullen kennisgeving doen van dergelijke wijzigingen (inclusief wanneer deze van kracht worden) in overeenstemming met de wet. Als u wilt weten wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt, raadpleeg dan het gedeelte ‘Laatst bijgewerkt’ hieronder.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@profileweys.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via +31 (0)485 441 693.

 

 

Voor het verzamelen van reviews gebruiken wij de software van 5-sterrenspecialist en conformeren wij ons aan de richtlijnen van het onafhankelijke platform. Alleen klanten die daadwerkelijk een product gekocht hebben of een service-ervaring gehad hebben, worden uitgenodigd om een review te geven via 5-sterrenspecialist. Het volledige overzicht van de richtlijnen van het onafhankelijke platform van 5-sterrenspecialist kun je via deze link terugvinden https://www.5sterrenspecialist.nl/richtlijnen-voor-klantbeoordelingen

 

Laatst bijgewerkt:
Mei 2020

 

Gochsedijk 110
5853 AE Siebengewald                                             T +31 (0)485 441 693
Nederland                                                                  E: info@profileweys.nl